Các văn bản pháp luật hay các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động công ty đại chúng được tập hợp và đưa lại tại mục này.

2. Nhắc  nhở của CQĐD UBCKNN tại TP. HCM về công bố thông tin của công ty trên TTCK.

1. Thông tư 09/2010/TT-BTC- Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.