Trang này gồm các thông báo liên quan đế cổ đông, và được sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất ở trên cùng, và được đánh số cao nhất.


2016

15. Thông báo ứng cổ tức đợt 1/2016

14. Các Tài liệu ĐHCĐ 2016

13. Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông 2016

2014

12. Thư mời Đại Hội Cổ Đông 2014 (5/4/2014) được gửi

11. Thông báo tạm ứng cổ tức 2013

2012:

10. 8/10/2012. Thông báo về tạm ứng cổ tức lần 1- 2012

9. 8/10/2012. Thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu

8. 2/10/2012. UBCK Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 56 tỷ VNĐ lên 81 tỷ.

7. 11/04/2012: Các văn bản cho ĐHCĐ 2012:

1. Báo cáo của HĐQT

2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán

3. Thù lao HĐQT- BKS

4. Phân phối lợi nhuận 2011

6. 04/04/2012 Mẫu giấy uỷ quyền người tham dự ĐHCĐ 2012.

5. 29/03/2012 Thư mời và chương trình Đại hội Cổ Đông 2012.

4. 22/3/2012. Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2. Tài liệu liên quan: Mẫu 1 yêu cầu gửi qua bưu điện, mẫu 2 chuyển khoản qua ngân hàng.


2011

3. 10/12/2011. Quyết nghị của Đại hội Cổ đông bất thường

2. Thư mời quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường (24/11/2011). Trường hợp uỷ quyền người khác tham dự quí cổ đông dùng  mẫu uỷ quyền này.

1. Thông báo tạm ứng cổ tức đợt.