Xí nghi?p Láng Trâm

?ây là xí nghi?p m?i nh?t c?a công ty ?ã ??a vào s? d?ng t? quý III n?m 2009. Nhà máy có t?a ?? GPS là 9 11 7.73 B?c và 105 17 32.22 ?ông, g?n ranh gi?i t?nh B?c Liêu và Cà Mau.

Láng Trâm có l?i th? là n?m gi?a trung tâm c?a vùng nuôi tôm r?ng l?n c?a t?nh Cà Mau và t?nh B?c Liêu. Trong khi nhà máy có kh? n?ng mua tôm sú c? l?n v?n là th? m?nh c?a t?nh Cà Mau, nó l?i d? dàng ti?p c?n v?i các vùng nuôi tôm có s?n ph?m là các c? tôm trung bình ho?c nh?, và vùng nuôi th? v?n phát tri?n m?nh ? B?c Liêu h?n vùng Cà Mau.

Vài s? li?u v? nhà máy:
Xí Nghi?p Ch? bi?n Th?y s?n Láng Trâm
Mã s? nhà máy: DL 713
Mã s? ??ng ký FDA: 14767358672
??a ch?: Km 2231, Qu?c l? 1, Xã Tân Phong, huy?n Giá Rai, t?nh B?c Liêu. (vui lòng xem v? trí t?i b?n ?? Google bên d??i).
Công su?t s?n xu?t / n?m: 4,000 t?n thành ph?m.
Di?n tích nhà x??ng: 8.242 m2.
Di?n tích m?t b?ng chung nhà máy: 12.866 m2 (ch?a tính m?t b?ng ao x? lý n??c th?i.)
Kho l?nh: 500 t?n.
H? th?ng t? ?ông IQF: 4 t?.
H? th?ng t? ?ông ti?p xúc: 2 t?.
H? th?ng t? ?ông gió: 1 t?
Nhà máy s?n xu?t các m?t hàng tôm các lo?i nh? Nobashi, HOSO, PTO, bao b?t, ebi-fry v.v...

V?i các thi?t b? hoàn toàn m?i, công nhân ?ã có nhi?u kinh nghi?m, Láng Trâm khi s? d?ng h?t công su?t thi?t k? s? ch?c ch?c tr? thành nhà máy hàng ??u c?a công ty c? v? s? l??ng và m?t hàng.

Xem XN Láng Trâm trên b?n ?? Google
 

Xí nghi?p Láng Trâm -DL 713

Xí nghi?p Láng Trâm

  • 11006_xnlt11006_xnlt