Xí Nghi?p F.78

Xí nghi?p F. 78 là xí nghi?p ??u tiên và là "thâm niên" nh?t c?a Sea Minh H?i. Tài s?n quí giá c?a xí nghi?p là l?c l??ng lao ??ng giàu kinh nghi?m: t? xí nghi?p này, các công nhân tay ngh? cao và nhi?u kinh nghi?m ?ã giúp ?? và h? tr? ?ào t?o ban ??u cho l?c l??ng lao ??ng m?i ? các xí nghi?p sau này (F69, Láng Trâm v.v..)

Vài s? li?u v? xí nghi?p:

??a ch?: Km 2184, Trà Kha, Ph??ng 8, TP. B?c Liêu, t?nh B?c Liêu
?T: 84-781-3821956 FAX: 84-781-3820354

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liên h?:
G? nhà máy: Ô. Nguy?n Qu?c Thái
Phó G?: (SX): Bà Phan Ng?c Bình
Phó G? (SX): Ô. Hà Ti?n D?ng
Di?n tích nhà máy: 5,812 m2
T?ng DT v?n phòng và nhà x??ng: 2,610 m2
Công nhân: 300
S? ??ng ký FDA: 16822515648 (ngày 3/11/2003)
Kh? n?ng CB / ngày 10 m/t (thành ph?m)

 

Xem XN F.78 trên b?n ?? Google

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Factory 78

  • fac78fac78