I. Sơ đồ tổ chức trong hình sau:

{gallery}stories,single=organization_chartv.jpg thumb=0}

II. Sơ lược về cơ cấu tổ chức công ty:
1. Hội Đồng Quản Trị: Hội đồng Quản trị là bộ phận cao nhất của Công ty, đại diện cho các chủ sở hữu có vốn góp tại công ty. Chủ tịch HĐQT là người được HĐQT bầu ra chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của HĐQT. Giúp việc cho HĐQT có Thư Ký HĐQT. Các chức năng nhiệm vụ được qui định trong Bảng Điều Lệ công ty.
 
Thành phần Hội Đồng Quản Trị công ty như sau:
 
TT HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Ô. TRẦN THIỆN HẢI Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2 Ô. MẠC MINH KỲ Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ô. NGUYỄN THANH NHÀN Thành viên
4 Ô. DƯƠNG MINH TRỊ Thành viên
5 Ô. NGUYỄN NGỌC TÀI Thành viên

2. Ban Kiểm soát
TT Họ Tên Chức vụ
1 Ô. PHẠM CHÍ THÀNH Trưởng Ban Kiểm Soát
2 Ô. QUÁCH DŨNG HÒA Thành viên
3 Ô. LÊ CÔNG CHÁNH Thành viên

3. Tổng Giám Đốc Công ty: Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức các bộ máy, bộ phận, nhân sự trong phạm vi quyền hạn cho phép tại Điều lệ. Tổng Giám Đốc Công ty được HĐQT bầu và Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm. Chức năng quyền hạn cụ thể của Tổng Giám Đốc Công ty được qui định trong Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc.

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH TRONG BAN GIÁM ĐỐC
1 Ô. TRẦN THIỆN HẢI Tổng Giám Đốc Công Ty
2 Ô. MẠC MINH KỲ Phó Tổng Giám Đốc
3 Ô. TRẦN QUANG ĐỆ Phó Tổng Giám Đốc
4 Ô. QUÁCH DŨNG HÒA Phó Tổng Giám Đốc
 
4. Các Phòng Ban chức năng và đơn vị sản xuất trực thuộc: Gồm các Phòng ban chuyên trách cần thiết cho hoạt động của công ty. Các Phòng Ban gồm có Phòng Kế Toán Tài Vụ, Phòng Xuất Nhập Khẩu, Phòng Công nghệ, Văn phòng Công ty, Văn phòng Đại diện công ty tại TP. Hồ Chí Minh và hai đơn vị sản xuất trực thuộc là Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản Bạc Liêu (Factory 78) và Xí nghiệp Chế Biến Thủy sản Xuất khẩu Trà Kha (Factory 69). Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị có thể có các bộ phận chức năng trực thuộc như mô tả tổng quát trên sơ đồ.
 
TT TÊN PHÒNG BAN/ ĐƠN VỊ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
1 VP. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TẠI TP. HCM
Căn hộ 607, Cao ốc An khánh, phường  An phú ,  Quận  2 , Thành phố Hồ Chí Minh. Fax: 84-8-32960548
Trưởng Đại Diện: Ô. DƯƠNG CÔNG THÀNH
2 PHÒNG XUẤT KHẨU CÔNG TY
Số 16 Phan Đình Phùng, Cà Mau
Phone: 0780-3831527/ Fax: 0780-3831593
Trưởng Phòng: Ô. LÂM THÀNH HOÁ
3 PHÒNG KẾ TOÁN/ TÀI VU
Số 16 Phan Đình Phùng, Cà Mau
Phone: 0780-3834563/ Fax: 0780-3831593
Trưởng Phòng: Ô. NGUYỄN THANH NHÀN
4 VĂN PHÒNG CÔNG TY
Số 16 Phan Đình Phùng, Cà Mau
Phone: 0780-3834563/ Fax: 0780-3831593
Chánh VP: Ô. TRẦN QUANG ĐỆ
5 PHÒNG CÔNG NGHỆ
P.8, Trà Kha, Thị xã Bạc Liêu
Điện Thoại: 0781-3825998
Trưởng Phòng: Ô. NGUYỄN NGỌC HÀ
6 XÍ NGHIỆP CBTS XK BẠC LIÊU (F78)
Địa chỉ: Km 2184, Quốc lộ 1, Trà Kha, Phường 8,  Bạc Liêu, Việt Nam
Phone: 84-781-3821956  FAX: 84-781-3820354
Liên hệ: Ông HÀ TIẾN DŨNG
Mã FDA nhà máy: 16822515648
7
XÍ NGHIỆP CBTS XK TRÀ KHA (F69)
Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản Trà Kha
Địa chỉ:
Quốc lộ 1, Trà Kha, Bạc Liêu, Việt Nam
Phone: 84-780-3822390 Fax: 84-781-3822030
Mã đăng ký FDA nhà máy (PX III): 11295221714
E.U. Code: DL 204
Liên hệ: Bà LÂM KIM HAI

Phân xưởng I Seaprodex Minh Hải
Địa chỉ: Phường 8, Quốc lộ 1, TX Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Phone: 781-3780149
Mã FDA nhà máy (PX I): 16339578922
8 XÍ NGHIỆP LÁNG TRÂM

Địa chỉ: Quốc lộ IA (km 2231), Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu

Điện thoại: 84-781-3846810 (tổng đài)
+ 130: Tổng GĐ
+ 107: Phó TGĐ
+ 106: Kế toán trưởng
Fax: 084 781 3846706

Mã đăng ký FDA: 14767358672

Tên đăng ký FDA:  LANG TRAM SEAFOODS

Liên hệ: Ông. LÊ CÔNG CHÁNH