1.  PTO h?p

S? khác bi?t gi?a PTO t??i và PTO h?p ch? ? tính ch?t t??i và h?p, còn các m?t khác h?u nh? gi?ng nhau..

Hàng h?p thu?c lo?i dùng ngay nên vi?c ch? bi?n ???c ki?m soát nghiêm ng?t theo qui trình c?ng nh? nh?ng tiêu chu?n khác ch?ng h?n nh? vi sinh..

C?n phân bi?t hai d?ng h?p: h?p s?n ph?m khi chúng ???c ch? bi?n h?u nh? hoàn ch?nh (?ây là tr??ng h?p ph? bi?n), và lo?i kia h?p khi còn v? r?i m?i ch? bi?n thêm (cook-in-shell). M?c dù thành ph?m là PTO g?i nh? nhau, nh?ng có s? khác bi?t tinh t? trong màu s?c c?ng nh? kh?u v?..
 
M?t hàng
C? ?óng gói 1 ?óng gói 2 ?óng gói 3 ?óng gói 4
CPTO BT IQF 4/6 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 6/8 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 8/12 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 13/15 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 16/20 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 21/25 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 26/30 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 31/40 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 41/50 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPTO BT IQF 51/60 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
 
2. M?t hàng PD h?p
T??ng t? nh? PD t??i, s? khác bi?t n?m ch? y?u ? tình tr?ng h?p t??i. PD h?p ch? y?u cung c?p cho th? tr??ng Hoa K?. B?ng sau ?ây cho th?y cách ?óng gói c?a m?t hàng này.
 
M?t hàng
C? ?óng gói 1 ?óng gói 2 ?óng gói 3 ?óng gói 4
CPND BT IQF 4/6 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 6/8 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 8/12 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 13/15 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 16/20 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 21/25 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 26/30 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 31/40 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 41/50 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
CPND BT IQF 51/60 4 lbs x 6 2.5 lbs x 4 2lbs x 5 2lbs x 10
 
3. Tôm sushi
T? sushi c?ng xu?t phát t? ngôn ng? Nh?t B?n nh? nobashi..
 
Sushi ???c ch? bi?n t? nguyên li?u v? t??i t?t, h?p, l?t v?. Sau ?ó ???c làm ngu?i, r?i c?t thân làm hai ph?n nh?ng v?n còn dính nhau. Chúng ???c danh c?t l?i cho ??p, r?i x?p vào khay, ?óng vào b?c hút chân không và c?p ?ông. Sau ?ó ?óng vào thùng theo c? và qui cách cho t?ng c? nh? sau::
 
M?t hàng
C? Chi?u dài ?óng gói S? con/khay và ctn
CSUS BT SMI 10L-10 11.6- 12 cm bundle 10/15x2
CSUS BT SMI 9L-10 11.1- 11.5 cm bundle 10/15x2
CSUS BT SMI 8L-10 10.6- 11 cm bundle 10/3x15x2
CSUS BT SMI 7L-30 10.1- 10.5 cm carton 30x30
CSUS BT SMI 7L-30R 10.1- 10.5 cm carton 30x30
CSUS BT SMI 6L-30 9.6- 10 cm, carton 30x30
CSUS BT SMI 5L-30 9.1- 9.5 cm bundle 30 x20x2
CSUS BT SMI 5L-20 9.1- 9.5 cm bundle 20x30x2
CSUS BT SMI 4L-30 8.6- 9.0 cm bundle 30 x20x2
CSUS BT SMI 3L-30 8.1- 8.5 cm, bundle 30x20x2
CSUS BT SMI 2L-50 7.6- 8.0 cm bundle 50x20x2
CSUS BT SMI 2L-30 7.6- 8.0 cm carton 30x40
CSUS BT SMI 41/50k 7.3-7.6 cm carton 30x40
CSUS BT SMI L-50 7.1- 7.5 cm bundle 50 x20x2