Công Ty C? Ph?n Thu? s?n Minh H?i s?n xu?t m?t hàng tôm ?ông l?nh các lo?i.

M?c dù ch?ng lo?i tôm mà công ty có th? ch? bi?n g?m các loài quan tr?ng và ph? bi?n c?a Vi?t Nam nh? tôm sú (Peneaus monodon), tôm th?, tôm chì, tôm s?t v.v.. nh?ng m?t hàng chính cho ??n n?m 2013 v?n là tôm sú. ?i?u này là do ?i?u ki?n khách quan vì các ngu?n tôm t? nhiên nh? tôm th?, tôm chì và tôm s?t ngày càng ít d?n và hi?n không còn nhi?u n?a. ?áng chú ý là m?c dù tôm th? chân tr?ng l?n ??u tiên trong n?m nay ?ã v??t lên trên s?n l??ng và giá tr? c?a tôm sú, m?c dù nó ?ã ???c gi?i thi?u và nh?p n?i hàng ch?c n?m qua. 

Tôm th? chân tr?ng

Tôm th? chân tr?ng (P. vannamei) có ngu?n g?c b? ?ông c?a Trung M?, t? Sonora c?a Mexico, Trung M? ??n Nam M? (vùng Tumbes c?a Peru). Tôm ???c ch? ??ng cho sinh s?n t?i Florida vào n?m 1973 t? con b? m? gi?ng t? nhiên l?y t? Panama. ??n 1976 ng??i ta có th? nuôi d??ng con con ??n thu?n th?c và cho ?? ???c. Vi?c ch? ??ng con gi?ng này ?ã kích thích ngành nuôi tôm th? chân tr?ng phát tri?n ? Nam M? và Trung M? r?i sau ?ó lan t?a ra nhi?u n?i trên th? gi?i.

N?m 1998 châu M? s?n xu?t ???c 193.000 t?n tôm th?, thì ??n n?m 2004 s?n l??ng này là 270.000 t?n. C?ng kho?ng th?i gian này loài này ???c ??a sang nuôi t?i nhi?u n??c châu Á. N?m 1999 FAO không có s? li?u s?n l??ng vannamei nuôi c?a châu Á, nh?ng ch? 5 n?m sau ?ó s? li?u th?ng kê ???c là h?n m?t tri?u t?n (2004: 1.116.000 t?n).

M?c dù c? ? châu M? và châu Á vi?c nuôi tôm chân tr?ng c?ng có nhi?u v?n ?? ?ã x?y ra, nh?ng s? chuy?n ??i loài tôm nuôi t? tôm sú sang th? c?a nh?ng n??c có n?n k? thu?t t?t nh? Thái Lan ?ã d?n ??n nh?ng thành t?u to l?n này.

Tôm Sú:
Tôm sú có ngu?n g?c t? nhiên kéo dài t? ?ông Nam Á ??n t?n b? ?ông c?a châu Phi (??n Somalie). Tuy nhiên tôm t? nhiên t?p trung nhi?u quanh ?n ?? và Indonesia.

Khi ngành nuôi tôm công nghi?p phát tri?n m?nh, con gi?ng không còn l? thu?c vào t? nhiên n?a mà hoàn toàn do con ng??i ch? ??ng sinh s?n. K? thu?t nuôi thâm canh c?ng phát tri?n lên ??n m?c cao, giúp ng??i ta có th? nuôi v?i m?t ?? d?y trên m?t di?n tích ao nuôi. Thái Lan là n??c d?n ??u trong ngành nuôi tôm sú công nghi?p, và là n??c có s?n l??ng tôm sú nuôi cao nh?t th? gi?i tr??c khi h? chuy?n ??i sang nuôi tôm th?.
  • blacktigerblacktiger

 

Ngành nuôi tôm ?ã nhanh chóng phát tri?n ? nhi?u n??c nh? Trung Qu?c, Thái Lan, In?ô, Brazil, M?, Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Belize, Vi?t Nam, Mã Lai, ?ài Loan, Peru, Colombia, Costa Rica, Panama, El Salvador, M?, ?n ??, Philippines, Campuchia, ...

Gi?i ph?u h?c:

  • shrimp_anatomyshrimp_anatomy
Tôm g?m các ph?n chính sau: ??u, thân và ?uôi.

??u: g?m các chân, càng, gai nh?n, râu. Thân có sáu ??t (segments), m?t d??i b?ng có chân b?i (swimmerets). ?uôi có m?t gai nh?n (telson) ? gi?a và các cánh ?uôi ? hai bên gai (tail fans).

Trong ch? bi?n tôm sau khi ?ã b? ph?n ??u, ph?n th?t n?i v?i ??u và còn dính l?i ? ??t th? sáu g?i là th?t hàm (hanging meat/ throat meat). Thâm tôm còn có ?ng d?n th?c ph?m và phân t? ??u ra sau ?uôi th??ng ???c g?i là ch? (vein).


CÁC S?N PH?M
Tr??c khi sang ph?n các s?n ph?m c?a công ty, ta c?n làm quen v?i m?t s? thu?t ng? ?ã thành chu?n m?c trong th??ng m?i qu?c t? ??i s?n ph?m tôm ch? bi?n. Ph?n l?n các t? ng? vi?t t?t này xu?t phát t? ti?ng Anh, m?t s? khác có ngu?n g?c là ti?ng Nh?t.

1. HOSO: head on shell-on shrimp: tôm nguyên con (còn ??u, còn v?)

2. HLSO: headless shell-on: tôm b? ??u nh?ng ph?n v? c?a thân và ?uôi ?? nguyên.

3. PD (ho?c PND): peeled and deveined shrimp: tôm l?t v?, l?y ch?

4. PUD: peeled undeveined shrimp: tôm ?ã l?t h?t v? nh?ng không rút ch? ra

5. PTO: peeled tail-on: tôm l?t v?, ch?a ?uôi. Xin nh? ?uôi ? ?ây g?m ??t sát ?uôi (??t 6) và gai nh?n, cánh ?uôi.

6. SUSHI: Tôm sushi chín là lo?i tôm h?p ???c ch? bi?n theo quy cách c?a khách hàng Nh?t B?n. Thông th??ng nó ???c h?p chín khi còn v?, sau ?ó v? ???c c?t r?i l?t ra. Tôm ???c c?t t?a ?? có hình dáng ??p, ???c ?óng gói trên khay, hút chân không r?i ?óng vào thùng carton. S?n ph?m này sau ?ó khi ??n Nh?t s? ???c dùng nguyên li?u cho món sushi tôm c?a Nh?t. Sushi là tên món ?n dân t?c c?a ng??i Nh?t.

7. NOBASHI: Nobashi là tôm PTO ???c ch? bi?n theo quy cách c?a khách hàng Nh?t B?n. Nobashi trong ti?ng Nh?t có ngh?a là bóp dãn ra. M?c dù g?i là tôm bóp, nh?ng ngoài vi?c bóp ra, còn ph?i x? lý m?t s? công ?o?n khác, nh? các v?t c?t ? bên hông con tôm, x? lý ?uôi (c?t gai nh?n, ho?c l?t ph?n v? c?ng c?a gai nh?n, c?t t? cánh qu?t ? ?uôi tôm...), ngâm v?i các dung d?ch ngâm, hình th?c bao gói... V?i nh?ng khác bi?t rõ nét và t?n nhi?u công ch? bi?n này, các nhà s?n xu?t th??ng x?p chúng vào m?t m?t hàng riêng là tôm nobashi. Tôm nobashi ???c s? d?ng làm thành ph?n chính cho tôm bao b?t ki?u Nh?t (g?m ba l?p b?t là premix, battermix và breadcrumb, ?? có thành ph?m cu?i cùng là tôm bao b?t chiên xù).

Các s?n ph?m ch? bi?n t? tôm ???c x?p lo?i c?n c? vào tình tr?ng còn s?ng (t??i) hay chín; và c?n c? vào hình th?c ch? bi?n: b? ??u ch?a v?, l?t b? h?t v?, hay l?t m?t ph?n còn ch?a ??t 6 và ?uôi. Tôm còn ??a phân ra d?a trên các ch? bi?n khác th?c hi?n trên ph?n th?t c?a thân tôm, thí d? x? thân ra làm 2 ph?n (c?t b??m), x? v? ? l?ng ra ?? khi dùng ng??i n?i tr? d? dàng tách l?t ph?n v? (tôm easy peel).

Xin xem ti?p ph?n sau ?? hi?u chi ti?t các m?t hàng công ty ?ang cung c?p.