S? h? tr? c?a m?t phòng thí nghi?m hi?u qu? là ?i?u h?t s?c quan tr?ng trong vi?c ki?m soát ch?t l??ng s?n ph?m.

Sea Minh H?i hi?u ???c v?n ?? này, và ?ã thi?t l?p m?t phòng thí nghi?m n?i b? ???c trang b? các thi?t b? c?n thi?t ?? th?c hi?n các phân tích c? b?n các ch? tiêu hóa h?c, v?t lý, vi sinh và kháng sinh. Nhân viên ???c hu?n luy?n phân công ph? trách có ?? k? n?ng th?c hi?n các công vi?c ???c giao t?i c?a phòng thí nghi?m.

Ngoài các v?n ?? v? vi sinh c?a s?n ph?m th?c ph?m, vi?c nhi?m kháng sinh c?ng ?ã tr? nên m?t v?n ?? nghiêm tr?ng khi xu?t hàng sang các th? tr??ng EU, Nh?t, Hoa K?... Công tác qu?n lý ch?t l??ng tr? thành quan tr?ng, và các nhà ch? bi?n xu?t kh?u ý th?c r?t rõ r?ng h? ph?i t? mình ki?m soát hi?u qu? ho?c là s? g?p khó kh?n xu?t ???c s?n ph?m sang các th? tr??ng này.

Phòng thí nghi?m c?a Sea Minh H?i có th? phân tích:

V? kháng sinh: Các ch? tiêu v? chloramphenicol, Nitrofuran (AOZ, AMOZ), Trifluralin, Enrofloxacin/ Ciprofloxacin...

V? vi sinh: Các ch? tiêu v? TPC, coliform, Feacal coliform, Staphylococcus, E. coli, Salmonella, Vibrio cholera, Vibrio para, Lysteria Monocytogens...

Cùng v?i m?t ??i ng? QC kho?ng 70 nhân viên t?i các c? s? s?n xu?t c?a công ty, t?t c? nh?ng s?n ph?m t?o ra t? khi ti?p nh?n nguyên li?u ??n thành ph?m ??u ch?u s? ki?m soát nghiêm ng?t.