B?n có th? xem vài s?n ph?m tiêu bi?u t?i trang này. D? nhiên ?ây không ph?i là danh sách ??y ?? các s?n ph?m mà các xí nghi?p c?a Sea Minh H?i s?n xu?t và cung c?p cho th? tr??ng. Ngoài ra trong cùng m?t s?n ph?m c?ng th??ng th?y có nh?ng d?ng ch? bi?n khác nhau, th??ng là do yêu c?u c? th? c?a khách hàng mà chúng tôi d? dàng ?áp ?ng. Nh?ng khác bi?t này có th? là thay ??i tr?ng l??ng ?óng hàng cho ??n v? s?n ph?m, nhãn hi?u hàng hóa riêng c?a khách, thi?t k? thùng, túi, h?p riêng v.v..
 
HÀNG T??I
Tôm t??i ?ông l?nh luôn là m?t ph?n quan tr?ng trong các s?n ph?m ???c ch? bi?n. T? tôm nguyên con, là d?ng ch? bi?n t??ng ??i ? tình tr?ng g?n t? nhiên nh?t c?a con tôm, ??n các s?n ph?m giá tr? gia t?ng nh? hàng nobashi, .. ??u cùng n?m trong nhóm hàng t??i này.
Nói chung ??c tính c?a nhóm này là hàng c?n ph?i ch? bi?n thêm, gia  nhi?t tr??c khi s? d?ng.
 • Tôm sú vỏTôm sú vỏ
 • Tôm marinate tỏi PDTôm marinate tỏi PD
 • Tôm marinate tỏi PTO Tôm marinate tỏi PTO
 • Tôm PTO có màu rất sậm từ ao quảng canhTôm PTO có màu rất sậm từ ao quảng canh
 • Tôm PTO xếp khay dùng chế biến tôm bao bộtTôm PTO xếp khay dùng chế biến tôm bao bột

HÀNG CHÍN (H?P)
S?n ph?m chín ?a s? là lo?i có th? dùng ngay nên tiêu chu?n v? sinh là h?t s?c quan tr?ng. Hàng h?p có th? ? các d?ng ch? bi?n nh? PTO, PND, HOSO hay SUSHI. Th? tr??ng cho s?n ph?m này có th? là th? tr??ng M? (PTO, PD), châu Âu (HOSO , PD, PTO...),  Nh?t (HOSO, sushi v.v..).

 • Tôm HOSO chínTôm HOSO chín
 • Tôm PTO chínTôm PTO chín
 • PTO chínPTO chín
 • Tôm PD chínTôm PD chín
 • Sushi tôm chínSushi tôm chín

S?N PH?M GIÁ TR? GIA T?NG
Các hình ?nh sau ?ây là m?t s? s?n ph?m giá tr? gia t?ng ch th? tr??ng trong n??c c?ng nh? xu?t kh?u. Các hàng này m?i ???c phát tri?n g?n ?ây và  còn h?n ch? s? l??ng ch?a cao. V?i s? c?i thi?n nhi?u c?a n?n kinh t? c?a ??t n??c, chúng tôi hi v?ng trong t??ng lai các m?t hàng này s? ???c phát tri?n nhi?u h?n.

 • Tôm bao bộtTôm bao bột
 • Chạo tômChạo tôm
 • Tôm hoa cốmTôm hoa cốm
 • Tôm PTO bao khoai mônTôm PTO bao khoai môn
 • Tôm PTO duỗi bao cốm dẹpTôm PTO duỗi bao cốm dẹp