Câu lạc bộ ACC (Hội Đồng Chứng Nhận Thủy sản)đã thông báo việc thành lập của mình qua một cuộc họp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 28/4/2006.

Trong buổi họp này, hệ thống quản lý chất lượng ACC được giới thiệu cho các nhà chế biến thủy sản để họ hiểu biết về hệ thống này, cũng như BAP (Best Aquaculture Practice), hệ thống chứng nhận, các yêu cầu...

Câu lạc bộ đã được lập ngày 22/4/2006 bởi Chủ tịch VASEP. Các thành viên điều hành gồm Ô. Trần Thiện Hải (Sea Minh Hai), Ô. Nguyễn Văn Quang (Minh Phú), Ô. Trương Đình Hòe (VASEP).

Các thành viên gồm những nhà sản xuất chế biến thủy sản quan tâm đến hệ thống ACC này tự nguyện tham gia.