ĐHCĐ thường niên 2016 đã được tiến hành đúng với kế hoạch đã định.

Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2016 Đại hội đã diễn ra tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, với sự tham dự của 33 cổ đông và đại diện cổ đông cùng nhiều khách mời. Hội nghị đã làm việc hết buổi sáng, nghe và thảo luận nhiều bản báo cáo và tờ trình và đi đến biểu quyết ý kiến bằng phiếu kín. Kết quả Đại hội được thông qua với biên bản ĐH và Quyết nghị, được chúng tôi đăng tải để quí cổ đông tiện tham khảo như bên dưới đây:

1. Biên bản ĐHCĐ năm 2016

2. Nghị Quyết của ĐH